Соціальна робота та соціальна освіта

Збірник внесено до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (педагогічна галузь знань, спеціальності: 011, 015, 016, 231). Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471.

Вимоги до подання статті

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 23260-13100Р від 04.04.2018 р.

Журнал має загальнодержавну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, англійська та російська.

Періодичність: двічі на рік.

Журнал "Соціальна робота та соціальна освіта" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Основні напрями діяльності:

 • публікація праць вітчизняних та зарубіжних науковців;
 • інформування громадськості про наукові форуми та результати наукових досліджень у галузі соціальної роботи.

До друку приймаються статті: докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.Адреса редакції:


Зображення домашньої сторінки журналу

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

 • Коляда Н. М. (головний редактор) – доктор пед. наук, професор,професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-3623-6552


 • Кравченко О. О. (заступник головного редактора) – доктор пед. наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-9732-6546


 • Албул І. В. – кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-7056-3157


 • Байрамов Е. А. – доктор філософії з економіки, Бакінський університет бізнесу (Азербайджан);

 • Безлюдний О. І. – Заслужений працівник освіти України, доктор пед. наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-5191-4054


 • Бекмагамбетова Р. К. – доктор пед. наук, професор, Казахський Національний педагогічний університет імені Абая, м. Алмати (Казахстан);
 • ORCID:0000-0002-5422-6940


 • Вікторова Л. В. – доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-4072-974X


 • Журавель Я. В. –кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету, Академія праці, соціальних відносин і туризму;
 • Google scholar

  ORCID: – 0000-0002-7623-9144


 • Кочубей Т. Д. – доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-9104-8442


 • Міщенко М. С. – кандидат психол. наук,, доцент, доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-0739-0497


 • Павліщий Д. О. – доктор філософії з економіки, голова гміни Громадка (Польща);

 • ORCID:0000-0003-1328-7891


 • Панченко Є. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • ORCID: 0000-0003-3749-7164


 • Пєша І. В. –кандидат пед. наук, доцент, директор, державна установа «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»;
 • Google scholar

  ORCID:0000-0001-8367-2010


 • Поліщук В. А. – доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Google scholar

  ORCID:0000-0002-4119-4329


 • Рассказова О. І. – доктор пед. наук, професор,, завідувач кафедри соціальної роботи, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-6431-0206


 • Сафін О. Д. – доктор психол. наук, професор,завідувач кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-5745-8635


 • Семигіна Т. В. – доктор політичних наук, професор, , член Національного агентства кваліфікацій;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-5677-1785


 • Сейко Н. А. – доктор пед. наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-6197-9553


 • Слозанська Г. І. – доктор пед. наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-8394-4925


 • Смирнова-Трибульська Є. М. – доктор пед. наук, професор, Силезький Університет (Польща);
 • ORCID: 0000-0003-1227-014X


 • Тарантей В. П. – доктор пед. наук, професор,, завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи, Державний заклад освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (Республіка Білорусь);
 • Google scholar


 • Чорнодід І. С. – доктор екон. наук, Академія праці, соціальних відносин і туризму;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-4464-2641


 • Якимчук Б. А. – кандидат психол. наук, доцент, , професор кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-3303-6478