Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 •  При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги:

  • Матеріал статті (обсягом 12–25 сторінок) подається в редакцію у вигляді електронного файлу: формату А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 2,5 см, редактор Word, тип файлу RTF.
  • У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф().
  • Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні (зразок: [4, с. 56]).
  • До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові автора(ів), науковий ступінь, учене звання, посада та повна назва місця роботи, домашня адреса (обов’язково вказати область та індекс), контактні телефони, e-mail.

Керівництво для авторів

Структура статті:

  Подані до друку матеріали мають відповідати тематиці збірника та сучасному стану науки. Необхідним є дотримання вимог до наукових публікацій, визначених постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/1:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується авторська стаття.
 • Формулювання мети статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Список використаних джерел оформляється за правилами згідно ДСТУ 8302:2015.
 • References оформляється згідно міжнародного стилю АРА (зразок   додається).
 • Для транслітерації україномовних джерел пропонуємо скористатися сайтом https://slovnyk.ua/translit.php 
 • Для транслітерації російськомовних джерел пропонуємо скористатися сайтом https://translit.ru/

Порядок розміщення матеріалу:

 • УДК;
 • Назва статті (українською, англійською мовами);
 • Прізвище, ім’я автора (українською, англійською мовами);
 • Вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора (українською, англійською мовами),ORCID; e-mail;
 • Анотація повинна містити мету дослідження, застосовані методи, одержані результати. Подається двома мовами: українською (500–600 друкованих знаків з пробілами) та англійською (не менше 1800 друкованих знаків з пробілами включаючи ключові слова).
 • Ключові слова (8–10) українською та англійською мовами.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.