Про журнал

Галузь та проблематика

Рубрики:

–      теорія і методологія соціальної роботи та соціальної освіти: філософія і етика соціальної роботи; категоріальний апарат соціальної роботи; розвиток теорії соціальної роботи; моделі практики соціальної роботи; методи дослідження соціальних процесів; історія соціальної роботи;

–     практика соціальної роботи та соціальної освіти: соціальна допомога та соціальні послуги представникам соціально вразливих груп, групі ризику та іншим суб’єктам, які перебувають у стані кризи, зазнають маргіналізації та соціального виключення; соціальна робота в системі соціалізації особистості; розвиток громад та соціального партнерства у громаді; профільна негативних соціальних явищ; у провадження практики здоров'язбереження; протидія дискримінації, стигматизації та соціальному виключенню за будь-якими ознаками;

–    менеджмент соціальної роботи та соціальної освіти : управління інститутами соціальної роботи ; забезпечення якості послуг у соціальній роботі; розвиток супервізії у соціальній роботі; профіль професійного вигоряння соціальних працівників; організація та оптимізація волонтерської діяльності;

–    розвиток професійних компетентностей соціальних працівників: профорієнтація і професійний відбір; професійне становлення; оптимізація програми професійної підготовки; забезпечення та функціонування професійно-етичних норм соціальної роботи.

Процес рецензування

Усі статті, які підходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка спрямована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та забезпечує всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Журнал підтримує політику  одинарного сліпого  (single blind-review).

Після остаточного аналізу статті рецензент дає рекомендації автору (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значущі зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору електронною поштою.

У випадку виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений повторний варіант надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до друку підтверджуються дані про отримання цієї редакції позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

Незначні виправлення помилок стилістичного і пунктуаційного характеру вносяться до статті без узгодження з авторами. Суттєві виправлення узгоджуються з авторами. Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей.

Відповідальність за порушення авторських прав, достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендації викладаються на статті автора.

Подані авторами матеріали перевіряються на текстові запозичення за допомогою сервісу Unicheck.

До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, в якій позначаються:
прізвище, ім’я та по батькові автора(ів), науковий ступінь, учене звання, посада та повна
назва місця роботи, домашня адреса (обов’язково вказати область та індекс), контактні телефони, e-mail.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику нового відкритого доступу до публічного змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями для загального суспільного прогресу.