РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: АКАДЕМІЧНИЙ, НАУКОВИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Наталія Коляда Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0001-7743-7831
  • Оксана Кравченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-9732-6546
  • Наталія Левченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-5479-1907

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.1(12).2024.305292

Ключові слова:

молодіжна робота, молодіжна політика, соціальна політика, молодь, заклад вищої освіти, студентська молодь, освітньо-професійна програма, соціальний працівник, молодіжний працівник, стейкхолдери, обдарована молодь, молодіжний центр

Анотація

У статті розкрито особливості розвитку молодіжної роботи в закладах вищої освіти. На
прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
висвітлено історію розвитку молодіжної політики, молодіжної роботи від навчальної
дисципліни до науково-практичних розробок. Авторами на основі теорії і практики молодіжної роботи з урахуванням пропозицій стейкхолдерів визначено перспективи щодо академічного, наукового та прикладного аспектів молодіжної роботи в ЗВО в контексті розвитку соціальної молодіжної політики в Україні.

Біографії авторів

Наталія Коляда, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Оксана Кравченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету соціальної та психологічної освіти, Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

Наталія Левченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Посилання

REFERENCES

Dziuba Nataliia. Mekhanizmy nastavnytstva dlia pidvyshchennia efektyvnosti roboty z moloddiu. Sotsialna robota ta sotsialna osvita. 2021. №1 (6). S. 86–97.

Entsyklopediia molodizhnoi roboty / MON Ukrainy, Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla

Tychyny ; uklad.: Levchenko N., Koliada N., Baldyniuk O., ta in. Kyiv : 2022. 130 s.

Zakon Ukrainy «Pro osnovni zasady molodizhnoi polityky» (2021). URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (data zapytu: 09.12.2023)

Koliada N., Levchenko N. Rozvytok molodizhnoi roboty v umovakh vyshchoho zakladu osvity (z dosvidu diialnosti molodizhnoho tsentru «Start» Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny). Sotsialna robota ta sotsialna osvita. 2019. № 2. S. 87–96.

Mizhnarodnyi standart osvity i pidhotovky fakhivtsiv z sotsialnoi roboty, rekomendovanoho

Mizhnarodnoiu federatsiieiu sotsialnykh pratsivnykiv (IFSW) ta Mizhnarodnoiu asotsiatsiieiu shkil sotsialnoi roboty (IASSW). URL: https://www.iasswaiets.org/global-standards-for-social-workeducation-andtraining/ (data zapytu: 01.12.2023)

Molodizhna polityka v ob’iednanykh terytorialnykh hromadakh: posibnyk uchasnyka / tsi

navchalnoho seminaru. Kyiv, 2018. S. 12–76.

Molodizhna polityka v Ukraini: navchalnyi posibnyk / P.V. Horinov, R. H. Drapushko, N. A.

Drapushko, O. Ye. Iliuk / za zah. red. akad., prof. V. P. Andrushchenka. Kyiv: Ukrainskyi derzhavnyi universytet imeni Mykhaila Drahomanova, 2023. 304 s.

Molodizhna polityka v umovakh detsentralizatsii: metodychni rekomendatsii dlia spetsialistiv, yaki realizuiut derzhavnu polityku v molodizhnii sferi / za red. I. V. Pieshoi. K. : DU «Derzhavnyi instytut simeinoi ta molodizhnoi polityky», 2018. 28 s.

Molodizhnyi menedzhment ta polityka: navchalnyi posibnyk / MON Ukrainy, Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny ; uklad. N.V. Levchenko, N. M. Koliada. Kyiv : Komprint, 2021. 95 s.

Molodizhnyi tsentr «START». Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Pavla

Tychyny. URL: https://url.udpu.edu.ua/ZThmNDFjYm

Molod v suchasnii hromadi : navch.-metod. posib. / MON Ukrainy, Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny, f-t sots. ta psykholoh. osvity, kaf. sots. ped. ta sots. roboty ; uklad. N. V.

Levchenko. Uman : Vizavi, 2022. 125

Naukova diialnist fakultetu sotsialnoi ta psykholohichnoi osvity UDPU imeni Pavla Tychyny. URL: https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/ (data zapytu: 10.12.2023)

Osvitno-profesiina prohrama «Sotsialna robota (Molodizhna robota)» za druhym rivnem vyshchoi osvity «mahistr» za spetsialnistiu «231 Sotsialna robota». Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Pavla Tychyny. URL: https://url.udpu.edu.ua/NGIzOGNlYz (data zapytu: 02.12.2023)

Piesha I. Napriamy ta zavdannia molodizhnoi polityky na rivni terytorialnoi hromady. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. 2019. Vyp. 3(42). S. 98–103.

Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do molodizhnoi roboty: teoriia i praktyka :

monohrafiia / Nataliia Volodymyrivna Levchenko ; [nauk. red. N. M. Koliada] ; MON Ukrainy,

Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny. K. : Komprynt, 2023. 423 s.

Profesiinyi standart «Fakhivets z pytan molodi (molodizhnyi pratsivnyk)». URL:

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%

D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D

%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-

%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E- (data

zapytu: 02.12.2023)

Profesiinyi standart «Fakhivets iz sotsialnoi roboty» (nakaz Minekonomiky №1179 vid 20.06.20). Reiestr profesiinykh standartiv. URL: https://register.nqa.gov.ua/profstandart/fahivec-z-pitanmolodi-molodiznij-pracivnik (data zapytu: 02.12.2023)

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy «Molod Ukrainy» na 2021–2025 roky» (2020).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-%D1%80#Text (data zapytu: 29.11.2023)

Sotsialna molodizhna polityka : navch. posibnyk / MON Ukrainy, Umanskyi DPU imeni Pavla

Tychyny ; [uklad. N.M. Koliada, O.O. Kravchenko]. Uman : Zhovtyi O. O., 2010. 123 s.

Sotsialna molodizhna polityka : navchalno-metodychnyi posibnyk / MON Ukrainy, Umanskyi

derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny ; uklad. N.V. Levchenko, N. M. Koliada, H. M. Kucher. Uman : VPTs «Vizavi», 2022. 104 s.

Sotsialna polityka : navchalnyi posibnyk / MON Ukrainy, Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla Tuchyny ; [uklad. I.O. Karpych, N.M. Koliada]. Uman : Zhovtyi O. O., 2017. 136 s.

Sotsialna robota ta sotsialna osvita. URL: http://srso.udpu.edu.ua/ (data zapytu: 08.12.2023)

Stratehiia rozvytku derzhavnoi molodizhnoi polityky do 2030 roku. URL:

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-nacionalnu-strategiyu-derzhavnoyi-molodizhnoyipolitiki-do-2030-roku (data zapytu: 07.12.2023)

Teoretyko-praktychni osnovy molodizhnoi roboty :navch.-metod. posib. / MON Ukrainy,

Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny, f-t sots. ta psykholoh. osvity, kaf. sots. ped. ta sots. roboty ; uklad. N.V. Levchenko. Kyiv : Komprynt, 2022. 90 s.

Teoriia i praktyka molodizhnoi roboty: navchalnyi posibnyk / MON Ukrainy, Umanskyi derzh.

ped. un-t imeni Pavla Tychyny ; uklad. N.V. Levchenko. Kyiv : Komprint, 2021. 92 s.

Koliada, N., Kravchenko, O., Berezivska, L., ...Herasymenko, O., Shevchuk, O. Youth Policy: From Educational Subject to Scientific and Practical Developments. Lecture Notes in Networks and Systemsthis link is disabled, 2022, 319, pp. 1235–1241.

Levchenko, N., Isachenko, V., Morhai, L., Koliada, N., Polishchuk, N. Youth Work in a Higher

Education Institution: Formation and Prospects of Development. Lecture Notes in Networks and Systemsthis link is disabled, 2022, 319, pp. 1242–1249

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Номер

Розділ

МОЛОДІЖНА РОБОТА. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА