СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДИТИНИ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ

Автор(и)

  • Наталія Коляда Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0001-7743-7831
  • Тетяна Коляда Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-9202-1196
  • Наталія Коляда Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0009-0001-6263-8814

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.1(12).2024.305338

Ключові слова:

соціалізація, дитинство, дитячий будинок сімейного типу, соціальна сімейна політика, альтернативні форми соціального захисту дитинства, сімейні форми виховання, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, інновації, благодійна діяльність

Анотація

У статті на основі аналізу теорії і практики охарактеризовано особливості соціалізації
дитини в умовах дитячого будинку сімейного типу. Розвиток сімейних форм виховання, вирішення проблеми соціалізації дитини в умовах дитячого будинку сімейного типу – надактуальні міждисциплінарні завдання сучасної соціальної політики держави, потреба цивілізованого суспільства та людської моралі. Означені життєво важливі аргументи зумовлюють потребу щодо пошуку та реалізації альтернативних заходів та інноваційних підходів у сімейній політиці, соціальній сфері, що є предметом подальших досліджень.

Біографії авторів

Наталія Коляда, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

докторка педагогічних наук, професорка, професорка
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тетяна Коляда, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної
педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наталія Коляда, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

здобувачка ОС «бакалавр» (231 Соціальна робота),
Уманський державний педагогічний університет

Посилання

REFERENCES

Bezpalko O. V. Sotsialna pedahohika v skhemakh i tablytsiakh. Navchalnyi posibnyk. Kyiv :

Tsentr navchalnoi literatury, 2003. 134 s.

Bohush A. M. Paradyhma dytynstva u konteksti rozvytku osobystosti doshkilnyka. Humanitarnyi visnyk Pereiaslav-Khmelnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. Skovorody : Naukovo-teoretychnyi chasopys. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2003. S. 92–99.

Hrabovska H. M., Beluha Yu. M. Osoblyvosti vlashtuvannia ditei do dytiachykh budynkiv ta

pryiomnykh simei pid chas voiennoho stanu. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo. S. 46–50. URL:

https://www.researchgate.net/publication/362895709_Peculiarities_of_arrangement_of_children_in

_orphans_and_foster_families_during_martime (data zvernennia: 18.03.2024)

Entsyklopediia osvity / Akad. ped. nauk Ukrainy; holovnyi red. V.H. Kremen. Kyiv : Yurinkom

Inter, 2008. 1040 s.

Entsyklopediia osvity / Akad. ped. nauk Ukrainy; holovnyi red. V.H. Kremen. Kyiv : Yurinkom

Inter, 2-e vyd. 2021. 1144 s.

Yevropeiska komisiia dopomozhe Ukraini u stvorenni systemy dytiachykh budynkiv simeinoho

typu – Volodymyr Zelenskyi. URL: https://www.president.gov.ua/news/yevropejska-komisiyadopomozhe-ukrayini-u-stvorenni-sistemi-80733 (data zapytu: 03.01.2024)

Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia orhanizatsiino-pravovykh umov sotsialnoho zakhystu

ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia» (2005, zi zminamy). URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15#Text (data zapytu: 12.03.2024)

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu dytynstva». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-

#Text (data zapytu: 10.01.2024)

Zelenska initsiiuie proiekt dytiachykh budynkiv simeinoho typu ta rozrakhovuie na dopomohu budivelnykh kompanii. URL: https://interfax.com.ua/news/general/885164.html (data zapytu: 04.02.2024)

Koliada Nataliia, Koliada Tetiana. Dytiachyi budynok simeinoho typu v systemi sotsialnoho

zakhystu prav dytynstva. Sotsialna robota ta sotsialna osvita. 2023. Vyp.2 (11). S. 58–64.

Natsionalna stratehiia reformuvannia systemy instytutsiinoho dohliadu ta vykhovannia ditei na 2017–2026 rr. URL: https://www.kmu.gov.ua/ npas (data zvernennia: 18.03.2024)

Polozhennia pro dytiachyi budynok simeinoho typu. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 564 vid 26.04.2002, zi zminamy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF#Text (data zapytu: 08.01.2024)

Pro vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy shchodo zakhystu prav ditei na period nadzvychainoho abo voiennoho stanu: Postanova vid 22 bereznia 2022 r. № 349. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349-2022-%D0%BF#Text (data zvernennia:

03.2024)

Rohalska I. P. Sotsializatsiia osobystosti u doshkilnomu dytynstvi: sutnist, spetsyfika, suprovid: Monohrafiia. Kyiv : Milenium, 2008. 400 s.

Rodyna dlia kozhnoi dytyny: natsionalnyi forum do dnia zakhystu ditei. URL:

https://mon.gov.ua/ua/news/rodina-dlya-kozhnoyi-ditini-nacionalnij-forum-do-dnya-zahistu-ditej (data zapytu: 12.03.2024)

Sotsialne syritstvo v Ukraini: ekspertna otsinka ta analiz isnuiuchoi v Ukraini systemy

utrymannia ta vykhovannia ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia. L.S. Volynets, N.M.

Komarova, O.H. Antonova-Turchenko, I.B. Ivanova, I.V. Piesha. Kyiv : Ukr. in-t sots. doslidzh, 1998. 120 s.

Sukhomlynskyi V.O. Vybrani tvory: V 5-ty t. T. 3. / Sukhomlynskyi V.O. K. : Rad. shkola, 1977.

s.

Cherha za ditmy: chomu internaty ne maiut shansiv. URL:

https://apostrophe.ua/ua/article/society/2023-09-24/ochered-za-detmi-pochemu-u-internatovnet-shansov/54118 (data zapytu: 02.03.2024)

Yak stvoryty dytiachyi budynok simeinoho typu: vymohy do batkiv-vykhovateliv. Fond Rinat

Akhmetov. URL: https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam/advice/yak-stvorytydytyachyy-budynok-simeynogo-typu-vymogy-do-batkiv-vyhovateliv (data zapytu: 04.03.2024)

Koliada Natalia. Family-type children’s home as an alternative form of childhood social

protection. Innovatyka u vykhovanni. 2023. Vypusk 18. S. 76–85.

Help to family-type children’s homes. URL: https://centersocial.org/en/projects/help-to-familytype-childrens-homes/ (data zapytu: 18.03.2024

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-04

Номер

Розділ

ОСВІТА. ПЕДАГОГІКА