СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.1(12).2024.305099

Ключові слова:

соціальна робота, вразливі групи населення, воєнний стан, соціальний захист, соціальна підтримка, соціальне обслуговування, люди похилого віку, інваліди

Анотація

У статті ретельно проаналізовано характер соціальної роботи з вразливими до воєнного
стану групами населення України, а також розроблено пропозиції щодо поліпшення
соціального забезпечення та їх підтримки. Вона досліджує теоретичні аспекти соціальної
роботи з вразливими групами населення в умовах військових конфліктів, а також враховує
потреби цих груп. Стаття присвячена аналізу моніторингу потреб населення, кращих
практик соціальної роботи з вразливими групами населення в конфліктних ситуаціях, та
розробці рекомендацій щодо покращення соціальної підтримки та допомоги цим групам.

Біографія автора

Юрій Сахарук, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри соціології та соціальної роботи, Національний
університет «Львівська політехніка»

Посилання

REFERENCES

Pro sotsial’ni posluhy: Zakon Ukrainy vid 17.01.2019 № 2671-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text. [in Ukrainian].

UNITED 24 URL: https://u24.gov.ua/uk [in Ukrainian].

Dity viyny – pro platformu. URL: https://childrenofwar.gov.ua/about-us/ [ to Ukrainian].

Orhanizatsiya «Chervonyi khrest» URL: https://redcross.org.ua/mhpss/. [in Ukrainian].

Michael Crimmins. Stress, Health, and the Life Course: Some Conceptual Perspectives. Toronto, 1989.316 р. [in English].

Pro vnesennya zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo reformuvannya

sluzhby zaynyatosti, sotsialnoho strakhuvannya na vypadok bezrobittya, spryiannya produktyvniy zaynyatosti naselennya, u tomu chysli molodi, ta vprovadzhennya novykh aktyvnykh prohram na rynku pratsi: Zakon Ukrayiny vid 21.09.2022 r. № 2622-IX URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2622-20#Text [in Ukrainian].

Pro pravovyy rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 r. № 389-VIII URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text [in Ukrainian].

Shakhrai V.M. Tekhnolohii sotsialnoi roboty. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi

literatury, 2006. 464 s. [in Ukrainian].

Holova N. I. Sotsialni modeli obsluhovuvannya herontolohichnoyi hrupy naselennya v Ukrayini. Social Work and Education. 2020. № 2. S. 170–177. [in Ukrainian].

Semyhina, T., Palatna, D. (2013). Samoorhanizatsiia hromad v umovakh pryrodnykh ta

shtuchnykh katastrof: uroky dlia ukrainskoi sotsialnoi roboty. Sotsialna robota v hromadi:suchasni vyklyky ta perspektyvy rozvytku: Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia. Dnipro, 2023. URL: https://figshare.com/articles/conference_contribution//23096159 [in Ukrainian].

Stoliaryk, O., Semyhina, T. (2023). Povernutysia z viiny: psykhosotsialna pidtrymka veteraniv/-nok ta chleniv yikhnikh simei. Social Work and Education. Vol. 10, No. 1. ss. 63–77. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ