МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

  • Наталія Коляда Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0001-7743-7831
  • Оксана Кравченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-9732-6546
  • Тетяна Коляда Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-9202-1196

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267376

Ключові слова:

доктор філософії, підготовка та атестація науково-педагогічних кадрів, міжнародна соціальна робота, міжнародні фахові спільноти, підготовка докторів філософії з соціальної роботи, освітньо-наукова програма

Анотація

У статті здійснено аналіз міжнародного досвіду підготовки докторів філософії з соціальної роботи. Автором проаналізовано моделі підготовки та атестації наукових кадрів у різних країнах світу та схарактеризовано діяльність міжнародних структур, фахових спільнот з популяризації науково-методичного досвіду, теорії і практики докторської освіти. Також здійснено аналіз стану використання досвіду іноземних програм у підготовці докторів філософії з соціальної роботи в Україні.

Біографії авторів

Наталія Коляда, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини.

Оксана Кравченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету
соціальної та психологічної освіти, Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини.

Тетяна Коляда, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини

Посилання

Boiko O. Doktorska pidhotovka iz sotsialnoi roboty u Velykii Brytanii: oriientatsiia na rynok pratsi. Visnyk Akademii pratsi, sotsialnykh vidnosyn i turyzmu. 2019. № 1. S. 60–69. [in Ukrainian]

Vynnytskyi M. Vprovadzhennia tretoho tsyklu vyshchoi osvity – kliuch do uspikhu Bolonskoho protsesu. Vyshcha shkola. 2008. № 12. S. 20–27. [in Ukrainian]

Doktorski prohramy v Ukraini: dosvid NaUKMA / Za red. V. P. Morentsia. K. : Univer. vyd-vo «Pulsary», 2010. 160 s. [in Ukrainian]

Zabolotna O., Shudlo S. Transformatsiinyi potentsial empirychnykh doslidzhen dlia vyshchoi osvity: mif chy realnist? Vyshcha osvita Ukrainy. 2017. № 3. S. 50–56. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (2014, zi zminamy). URL: https://bit.ly/3DUNQj2 [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist» (2015, zi zminamy). URL: https://bit.ly/3yrwTeM [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2017, zi zminamy). URL: https://bit.ly/3DWWugL [in Ukrainian]

Informatsiino-analitychnyi zvit Ministerstva osvity i nauky Ukrainy pro provedennia eksperymentu z prysudzhennia stupenia doktora filosofii. Kyiv. 2021. 20 s. URL: https://nrat.ukrintei.ua/informaczijno-analitychnyj-zvit-mon-ukrayiny-pro-provedennyaeksperymentu-z-prysudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi/ [in Ukrainian]

Karahodina O., Pozhydaieva O. Zaprovadzhennia prohram pidhotovky doktoriv filosofii z sotsialnoi roboty: analiz potochnoi sytuatsii. Visnyk Akademii pratsi, sotsialnykh vidnosyn i turyzmu. 2017. № 1. S. 85–91. [in Ukrainian]

Karahodina O., Semyhina T. Rozvyvalnyi potentsial doslidzhen u sotsialnii roboti. Rozvyvalnyi potentsial suchasnoi sotsialnoi roboty: metodolohiia ta tekhnolohii : materialy V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (13–14 bereznia 2020 roku, Kyiv) / za red. Yu. M. Shvalba. K. : KNU imeni Tarasa Shevchenka, 2020. S. 49–52. [in Ukrainian]

Karahodina, O., Semyhina, T. (2022). Pershi dysertatsiini doslidzhennia iz sotsialnoi roboty v Ukraini: krytychna otsinka. Social Work and Education. 2022. Vol. 9, No. 1. pp. 44–55. [in Ukrainian]

Kravchenko O., Koliada N., Pidhotovka PHD zdobuvachiv do upravlinnia naukovymy proiektamy: z dosvidu realizatsii ONP «Sotsialna robota». Sotsialna robota ta sotsialna osvita. 2021. № 2 (7). S. 306–314. [in Ukrainian]

Liutyi V. P. Pasport spetsialnosti 231 «Sotsialna robota» : Materialy kruhloho stolu «Zaprovadzhennia prohram pidhotovky doktoriv filosofii z sotsialnoi roboty» (Kyiv, APSVT, 25 zhovtnia 2017 r.). URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Lutyi_RT2.pdf [in Ukrainian]

Meniailo V. I. Pidhotovka maibutnikh doktoriv filosofii do doslidnytsko-innovatsiinoi diialnosti: teoretyko-metodychni aspekty : monohrafiia. Kherson : Helvetyka, 2020. 580 s. [in Ukrainian]

Naukove doslidzhennia ta akademichna dobrochesnist. Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny. URL: https://cutt.ly/lLkNYGt [in Ukrainian]

Natsionalna ramka kvalifikatsii (postanova KMU № 1341 vid 23.11.2011 u redaktsii vid 25.06.2020 № 519). URL: https://bit.ly/3oUbCaq [in Ukrainian]

Osvitno-naukova prohrama «Sotsialna robota» Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny (2022 r.). URL: https://cutt.ly/7JSVlIf [in Ukrainian]

Pidhotovka doktoriv filosofii (PhD) v umovakh reformuvannia vyshchoi osvity : materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Zaporizhzhia, 5–6 zhovtnia 2017 r.). Zaporizhzhia : Zaporizkyi natsionalnyi universytet, 2017. 216 s. [in Ukrainian]

Poriadok pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u zakladakh vyshchoi osvity (naukovykh ustanovakh), zatverdzhenoho Postanovoiu KMU № 261 vid 23.03.2016 r. (zi zminamy, Postanova KM № 283 vid 03.04.2019 r.). URL: https://bit.ly/3oV9mQk [in Ukrainian]

Poriadok prysudzhennia stupenia doktora filosofii ta skasuvannia rishennia razovoi spetsializovanoi vchenoi rady zakladu vyshchoi osvity, naukovoi ustanovy pro prysudzhennia stupenia doktora filosofii (Postanova vid 12 sichnia 2022 r. № 44, zi zminamy, Postanova KM № 341 vid 21.03.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku. Ukaz Prezydenta Ukrainy. 30 veresnia 2019 roku № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text [in Ukrainian]

Rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti prohram pidhotovky doktoriv filosofii iz sotsialnoi roboty. Visnyk Akademii pratsi, sotsialnykh vidnosyn i turyzmu. 2019. № 3. S. 99–103. [in Ukrainian]

Rozvytok systemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini: informatsiino-analitychnyi

hliad / Za zah. red. S. Kalashnikovoi ta V. Luhovoho. Kyiv: Priorytety, 2015. 84 s. [in Ukrainian]

Semyhina T. V. Hlobalni priorytety sotsialnoho rozvytku: imperatyvy dlia polityky i praktyky. Naukovi zapysky NaUKMA. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota. 2013. T. 149.S. 57–62. [in Ukrainian]

Semyhina T. V. Vykorystannia dyskurs-analizu v doslidzhenniakh iz sotsialnoi roboty. Naukovi zapysky NaUKMA. 2001. T.19 (spetsialnyi vypusk). S. 324–325. [in Ukrainian]

Semyhina T.V. Hlobalni standarty pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv yak idealistychne bachennia rozvytku osvity iz sotsialnoi roboty. Reprezentatsiia osvitnikh dosiahnen, mas-media ta rol filolohii u suchasnii systemi nauk: kolektyvna monohrafiia (1-e vyd.). / pid red. Kaplak V.H. Vinnytsia: Yevropeiska naukova platforma, 2021. S. 75–84. [in Ukrainian]

Semyhina Tetiana. Mizhnarodna sotsialna robota: priorytety ta standarty. Kyiv: Akademiia pratsi, sotsialnykh vidnosyn i turyzmu, 2021. 175 s. [in Ukrainian]

Servis akredytatsii osvitnikh prohram zakladiv vyshchoi osvity. Natsionalne ahentstvo iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity. URL: https://office.naqa.gov.ua [in Ukrainian]

Standart vyshchoi osvity tretoho (osvitno-naukovoho) rivnia, stupin doktor filosofii, haluz znan 23 Sotsialna robota, spetsialnist 231 Sotsialna robota (nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 30.12.2021 r. № 1495). URL: https://bit.ly/3nemUoW [in Ukrainian]

Stupin PHd. Natsionalne ahentstvo iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity. URL: https://naqa.gov.ua/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%bd%d1%8c-phd/# [in Ukrainian]

Talanova Zh. V. Doktorska pidhotovka u sviti ta Ukraini. Kyiv: Milenium, 2010. 475 s. [in Ukrainian]

EUA Council for Doctoral Education. URL: https://eua-cde.org/ [in English]

Global Agenda For Social Work And Social Development 2020-2030. The International Association Of Schools Of Social Work. URL: https://www.iasswaiets.org/global-agenda/ [in English]

Global definition of social work. International Federation Of Social Workers. URL: https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ [in English]

Global Standards for Social Work Education And Training. IASSW, IFSW (2020). URL:https://www.iassw-aiets.org/global-standards-for-social-work-education-and-training/ [in English]

Global Standards for the Education and Training of Social Work Professionals. IFSW (2004). URL: http://www.socialserviceworkforce.org/resources/global-standards-education-and-training-socialwork professionals [in English]

Group for the Advancement of Doctoral Education in Social Work. URL: http://www.gadesocialwork.org/ [in English]

IASSW General Assembly 2022. URL: https://www.iassw-aiets.org/featured/10099-iassw-onlinegeneral assembly-2022-2/ [in English]

International Council on Social Welfare, ICSW. URL: https://www.icsw.org/ [in English]

International Federation Of Social Workers, IFSW. URL: https://www.ifsw.org/social-work-action/[in English]

Principles for Innovative Doctoral Training, Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe, 2011. URL:

https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/policy_library/principles_for_innovative_doctoral_training.pdf [in English]

Realising the potential of researchers VITAE. URL: https://www.vitae.ac.uk/ [in English]

Salzburg I «Conclusions and Recommendations from the Bologna Seminar on “Doctoral Programmes for the European Knowledge Society“», Salzburg, 3-5 February 2005. URL: https://eua.eu/downloads/publications/salzburg%20recommendations%202005.pdf [in English]

Salzburg II «Initiative Recommendations» of the European University Association (EUA Council for Doctoral Education), 2010. URL: https://www.eua.eu/downloads/publications/salzburg%20ii%20recommendations%202010.pdf [in English]

Semigina T., Kabachenko N., Boyko O. Piloting a social work doctoral programme: Ukraine’s vignette. European Social Work Journal. 2017. Vol. 20(2). P. 265–276. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13691457.2016.1202203 [in English]

The IASSW Statement on Social Work Research. URL: https://www.iassw-aiets.org/the-iasswstatement-on-social-work-research-july-2014 [in English]

Global Agenda for Social Work and Social Development: a path toward sustainable social work. International Federation of Social Workers (2012). URL: www.globalsocialagenda.org. [in English]

The International Association Of Schools Of Social Work. URL: https://bit.ly/2ZYWK0N [in English]

Quality guidelines for Phd programs in social work. URL: http://www.gadephd.org/Portals/0/docs/GADE%20quality%20guidelines%20approved%204%2006%202013%20(2).pdf?ver=2013-06-27-221225-117 [in English]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ