РЕТРОДОСВІД УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Олександр Кірдан Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0003-2667-6589
  • Олена Кірдан Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-7295-4722

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267058

Ключові слова:

історія освіти, університет, фінансова автономія, управління, студент, оплата за навчання, соціальна підтримка, меценат, заклади вищої освіти

Анотація

Стаття приурочена проблемі управління фінансовою діяльністю закладів вищої освіти України ХІХ – початку ХХ століття та соціальної підтримки студентів. Проаналізовано зміст нормативних документів із питань організації управління фінансовою діяльністю та соціальної підтримки студентів у вітчизняних університетах ХІХ – початку ХХ століття. Схарактеризовано джерела та порядок фінансового забезпечення діяльності університетів, ліцеїв, Вищих жіночих курсів. Розкрито особливості оплати за навчання студентами та надання їм пільг і матеріальної допомоги, умови звільнення від оплати за навчання.

Біографії авторів

Олександр Кірдан, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Олена Кірдан, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки
та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини

Посилання

Arystov, N. (1879). Sostoianye obrazovanyia v Rossyy pry Aleksandre I. Yzvestyia ystoryko fylolohycheskoho ynstytuta kn. Bezborodko. III, 62–101 [in Russian].

Bahalei, D. Y. (1893-1898). Opyt ystoryy Kharkovskoho unyversyteta (po neyzdannym materyalam): v 2 t. Kharkiv: Parovaia Typohrafyia y Lytohrafyia Zylberberh [in Russian].

Bunhe, N. Kh. (1861). Statystycheskye zametky po povodu ymennoi vedomosty o studentakh Ymp. Unyversyteta Sv. Vladymyra na 1861 – 1862 uch. hod. Unyversytetskye yzvestyia, issue 2–3 [in Russian].

Vynohradnia, V.M. (2015) Systema upravlinnia finansovoiu diialnistiu vyshchykh navchalnykh zakladiv [System of management of financial activities of higher educational institutions]. Ekonomichnyi visnyk universytetu. Zbirnyk naukovykh prats uchenykh ta aspirantiv, issue 27/1, 7–14 [in Ukrainian].

Here, V. Y. (1873). Unyversytetskyi vopros. Vestnyk Evropy. issue 4, 820–834 [in Russian].

Dubrovskyi, P.S., Yurchenko, A.I. (2012). Sotsialne zabezpechennia ta pobutove stanovyshche molodi URSR 20-30-kh rr. XX st. [Social security and household situation of the youth of the Ukrainian SSR in the 20s and 30s of the 20th century]. Istorychni zapysky, issue 36, 97–102 [in Ukrainian].

Zhurnal Mynysterstva narodnoho prosveshchenyia (1885), part 240 [issue 7], 824 p. [in Russian].

Kin, O. (2012). Orhanizatsiia hromadskoi diialnosti studentskoi molodi vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy u 20-ti rr. XX stolittia [Organization of social activities of student youth of higher educational institutions of Ukraine in the 20s of the 20th century]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia. issue 5 (Part. 2), 221–229 [in Ukrainian].

Obzor deiatelnosty mynysterstva narodnoho prosveshchenyia y podvedomstvennykh emu uchrezhdenyi v 1862, 1863 y 1864 hodakh. SPb., (1865) [in Russian].

Otchet inspektora V.Y. Petra ot 26.01.1888 (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, Kyiv). F. 707. Op. 87. Spr. 6759, 37 ark. [in Russian].

Ocherky ystoryy shkoly y pedahohycheskoi mysly narodov SSSR. XVIII – 1-ia polov. XIX v. (1973). otv. red. M. F. Shabaeva M.: Pedahohyka [in Russian].

Ocherky ystoryy shkoly y pedahohycheskoi mysly narodov SSSR. Konets XIX – nachalo XX v. (1991). M.: Pedahohyka [in Russian].

Polnoe sobranye zakonov Rossyiskoi Ymperyy : sobr. 1-e. SPb. : Typ. II Otdelenyia Sobstvennoi E. Y. V. Kantseliaryy (1830). Vol. 28 [in Russian].

Polozhenie o vysshih zhenskih kursah, uchrezhdennyh v Kieve: utv. 28 maja 1881g. (1881) K. : [b.i.] [in Russian].

Pravila dlja studentov i postoronnih slushatelej Imperatorskih Rossijskih universitetov. Pravila dlja studentov universiteta vo vremja prohozhdenija kursa. Pravila o prieme v studenty universiteta. Pravila o plate za slushanie lekcij v universitete. Pravila o naznachenii studentam stipendij i denezhnyh posobij. Pravila dlja arestovannyh v karcere studentov. Pravila o dopushhenii v universitet postoronnih slushatelej (1885). Zhurnal Mynysterstva narodnoho prosveshchenyia, Yiul. III, Mynysterskye rasporiazhenyia, issue 4, 31–46 [in Russian].

Pravyla o sostiazatelnykh yspytanyiakh na stypendyy y posobyia, yspytanyiakh studentam unyversytetov y o nabliudenyy za zaniatyiamy stypendyatov (1887). Kharkiv [in Russian].

Protokoly zasedanyi Soveta Ymperatorskoho Kharkovskoho unyversyteta. 1863 h. (1864). Yiul– dekabr. Kharkov: V Unyversytetskoi typohrafyy [in Russian].

Protokoly zasedanyi unyversyteta Sv. Vladymyra so svedenyiamy o zasedanyiakh pravlenyia, 27.01.1912 – 10.12.1913. (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, Kyiv). F. 707. Op. 81. Spr. 12, 101 ark. [in Russian].

Sbornyk postanovlenyi po Mynysterstvu narodnoho prosveshchenyia / Rossyia (1875). M-vo Narod. Prosveshchenyia. 2-e yzd. SPb. : Typ. V. S. Balasheva, 1875–1876. Vol. 2 : Tsarstvovanye ymperatora Nykolaia I. 1825–1855 [hod], otd. 1-e : 1825–1839 [hod] [in Russian].

Sbornyk postanovlenyi po Mynysterstvu narodnoho prosveshchenyia. (1873). SPb.: Typ. V. S. Balashova, 1873. Vol.1 [in Russian].

Seiko, N.A. (2006). Dobrochynnist u sferi osvity Ukrainy (XIX – poch. XX st.): Kyivskyi uchbovyi okruh. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU [in Ukrainian].

Seiko, N.A. (2005). Dobrochynnist yak chynnyk finansuvannia diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy XIX– pochatku XX stolittia [Philanthropy as a factor in financing the activities of higher educational institutions of Ukraine in the 19th and early 20th centuries.]. Humanitarnyi visnyk Pereiaslav-Khmelnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Hryhoriia Skovorody : naukovo-teoretychnyi zbirnyk: spets. vypusk. 347–354 [in Ukrainian].

Seiko, N.A. (2007). Stypendialni fondy yak forma dobrochynnosti v Ukraini u XIX – na pochatku XX stolittia [Scholarship funds as a form of charity in Ukraine in the 19th and early 20th centuries]. Istoryko-pedahohichnyi almanakh, issue 2, 28–34 [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022–2032 rr. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286 2022-%D1%80#n2 [in Ukrainian].

Tablytsia predmetiv vykladannia, vykladachiv i kilkosti hodyn na vyshchykh zhinochykh kursakh v m. Kyievi (Derzhavnyi arkhiv m. Kyieva). F. 244. Op. 1. Ch. 1. Spr. 20. Ark. 112zv–113zv. [in Ukrainian].

Kharkovskyi hosudarstvennyi unyversytet 1805–1980. Ystorycheskyi ocherk. (1980). Kharkov: Vyshcha shkola: Yzd-vo pry Khark. un-te [in Russian].

Sliusarskyi, A. H., Astakhov, V. Y., Myroshnychenko Y. Ya. et al (1955). Kharkovskyi hosudarstvennyi unyversytet ym. A. M. Horkoho za 150 let … (1802–1955 hh.). Kh.: Yzd-vo KhHU [in Russian].

Khoruzhenko, Kh., Lypynskyi, V. (2015). Komitety pokrashchennia pobutu uchniv i studentiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh USRR u 1920-ti roky [Committees for improving the lives of pupils and students in higher educational institutions of the USSR in the 1920s]. Kraieznavstvo: nauk. zhurn. issue 3–4, 174–179 [in Ukrainian].

Yashchyshchak, I. V., Oleksiuk, N. S. (2021). Orhanizatsiia sotsialnoi pidtrymky studentiv v zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy [Organization social support of students in the institutions of higher education]. World science: problems, prospects and innovations: abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Toronto: Perfect Publishing, 1295-1300 [in Ukrainian].

Communication from the European Commission. Supporting growth and jobs – An agenda for the modernization of Europe’s higher education systems. Brussels, 20.09.2011 [Electronic resource]. – URL: http://ec.europe.eu/education/higher-education/doc1320_en.htm#doc

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Номер

Розділ

ОСВІТА. ПЕДАГОГІКА