ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Автор(и)

  • Анатолій Бержанір Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3224-5008

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(7).2021.244869

Ключові слова:

філософсько-методологічна культура, майбутні доктори філософії, особистість педагога, наукові дослідження, методологічна культура, а науково-педагогічна діяльність, методологія наукового пізнання, критерії філософсько-методологічної культури

Анотація

У статті показано актуальність формування філософсько-методологічної культури майбутніх докторів філософії в умовах кардинальних змін вітчизняної системи вищої освіти. Здійснено філософську інтерпретацію сутності методологічної культури. Обґрунтовано основні елементи, які складають структуру філософсько-методологічної культури. Досліджено роль творчості та інновацій у процесі становлення особистості педагога. Охарактеризовано систему педагогічних компетенцій як результат сформованості методологічної культури. Визначено критерії сформованості філософсько-методологічної культури майбутніх докторів філософії.

Біографія автора

Анатолій Бержанір , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальних і правових дисциплін

Посилання

Entsyklopediia osvity. (2008). Akademiia ped. nauk Ukrainy, Kyiv : Yurinkom Inter, 1040.

Oliinyk I.V. (2020) Do problemy formuvannia metodolohichnoi kultury u maibutnikh doktoriv filosofii. Suchasna vyshcha osvita: perspektyvni ta priorytetni napriamy naukovykh doslidzhen : proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Dnipro: Universytet imeni Alfreda Nobelia, 236.

Dubaseniuk O.A. (2009) Formuvannia metodolohichnoi kultury molodoho doslidnyka u protsesi yoho naukovoho stanovlennia u sferi pedahohiky. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia – Professional education: pedagogy and psychology, Chenstokhova–Kyiv, issue XI. URL: http://eprints.zu.edu.ua/8465/1/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%B8.pdf (data zvernennia: 25.08.2021).

Fedorova I.I. (2016) Filosofska kultura – humanizuiucha skladova universytetskoi osvity za umov hlobalizatsiinykh transformatsii suspilstva. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika – Philosophy. Psychology. Pedagogy, issue 3(48), 79–86. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25433/1/FPP2016-3_10Fedorova.pdf (data zvernennia: 26.08.2021).

Shevchuk R. M. (2016) Metodolohiia naukovoho piznannia: vid yavyshcha do sutnosti. Filosofski ta metodolohichni problemy prava – Philosophical and methodological problems of law, issue 1(11), 31–44.

Kabanov P.G. (1999) Voprosy sovershenstvovanija metodologicheskoj kul'tury pedagoga. Tomsk : Izd-vo TGU, 140.

Dobrinskaja E.I. (1990) Filosofsko-metodologicheskaja kul'tura kak faktor razvitija professional'noj kompetentnosti specialista / Funkcional'naja negramotnost' i professional'naja nekompetentnost' kak faktory riska sovremennoj civilizacii i rol' nepreryvnogo obrazovanija vzroslyh v ih preodolenii : Abstracts of Papers, Leningrad, 124.

Dobrorodnij D. G. (2015) Filosofsko-metodologicheskaja refleksija kak faktor razvitija intellektual'noj kul'tury (na primere nauki). Intellektual'naja kul'tura Belarusi : istoki, tradicii, metodologija issledovanija : proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, Minsk : Pravo i jekonomika, 2015. 542.

Nychkalo N. Metodolohichne dozrivannia v naukovykh poshukakh: teoriia i praktyka. URL: https://lib.iitta.gov.ua/711278/1/68%20(2).pdf (data zvernennia: 28.08.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-29

Номер

Розділ

Статті