ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

  • Наталія Поліщук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3677-1248

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(7).2021.244654

Ключові слова:

здоров’язбережувальна компетентність, здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальна діяльність, студентська молодь, державна політика, формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність та особливості формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді як пріоритетного напряму  розвитку державної політики.

Незважаючи на активний інтерес учених до проблеми розвитку здоров’язбережувальної компетентності особистості, у теорії та практиці це питання залишається недостатньо вивченим. Зокрема, відсутнє єдине розуміння сутності здоров’язбережувальної компетентності, процесу її розвитку. У зв’язку з цим поняття «здоров’язбережувальна компетентність» потребує уточнення, конкретизації й аналізу педагогічних умов її формування у студентської молоді.

Автором з’ясовано, що однією з надактуальних проблем сучасності є формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді, що передбачає формування у молодого покоління культури здорового способу життя.

Біографія автора

Наталія Поліщук , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури

Посилання

Antonova O., Polishchuk N. (2011) Zdoroviazberihaiucha kompetentnist osobystosti yak naukova problema (analiz poniattia). Vyshcha osvita u medsestrynstvi: problemy i perspektyvy – Higher education in nursing: problems and perspective. Zhytomyr: Polissia, 27–31.

Bobrytska V. I. (2006) Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia u maibutnikh uchyteliv u protsesi vyvchennia pryrodnychykh nauk. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv, 40.

Bondariev L. Ya. (1996) Formuvannia osobystosti vykhovatelia v umovakh universytetskoi osvity. Donetsk : Donbas, 264.

Derzhavna tsilova sotsialna prohrama «Molod Ukrainy» na 2021–2025 roky. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2021-%D0%BF#Text

Zdorovyi sposib zhyttia ditei shkilnoho viku. (2015 rik). Veb-sait VOOZ, YuNISEF: URL: http://www.uisr.org.ua/ img/upload/files/Analitical_report_HBSC_2015_fin_UA.pdf

Koliada N. M., Levchenko N. V. (2018) Pozytyvnyi molodizhnyi rozvytok yak osnovnyi pryntsyp sotsialnoi roboty z moloddiu. Aktualni problemy pidhotovky fakhivtsiv sotsialnoi sfery : proceedings of the All-Ukraine Scientific and Methodical Seminar. Koliada N.M. (Ed.) et al. Uman: VPTs «Vizavi»,

–83.

Koliada N. M. (2018) Novitni pidkhody do molodizhnoi roboty yak stratehichnoho napriamu sotsialnoi polityky v Ukraini. Pedahohichni nauky – Pedagogy sciences, Kherson, LXXIX. No 2,

–214.

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy (2004). Biblioteka z osvitnoi polityky – Library with educational policy. O.V. Ovcharuk (Ed.). Kyiv : «K.I.S.», 112.

Kryvosheieva H. L. (2002) Do problemy formuvannia kultury zdorovia studentiv universytetu. Pedahohichni nauky – Pedagogical sciences. Vols 1–2, Vol. 2. Berdiansk, 171–178.

Lymar Yu. M. (2019) Pedahohichni umovy formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti molodshykh shkoliariv. Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy, issue 12 (1), 41–44.

Mizhnarodnyi proiekt «Zdorovia ta povedinkovi oriientatsii uchnivskoi molodi» (HBSC, 2018 r.). URL: http://knowledge.org.ua/uk/hbsc-2018-socialna-obumovlenist-ta-pokazniki-zdorov-ja-pidlitkiv-ta-molodi/

Molod Ukrainy – 2015. (2015 rik). Veb-sait Predstanytstva OON v Ukraini. URL: http://www.un.org.ua/images/documents/3687/doslidzhennya_block_eng(1).pdf

Muromets V. (2015) Formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetetnosti maibutnikh pedahohiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii: praktychnyi aspekt. Osvitolohichnyi dyskurs – Educational discourse, 4(12), 149–157.

Natsionalna molodizhna stratehiia do 2030 roku. URL: https://www.president.gov.ua/documents/942021-37337

Proiekt Zakonu Ukrainy «Pro molod» (2015). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00396A.html.

Romanova N. F. (2010) Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia yak suchasna stratehiia protydii sotsialno nebezpechnym khvorobam sered ditei ta molodi. Protydiia sotsialno nebezpechnym khvorobam : vyvchennia ukrainskoho dosvidu. T. V. Semyhinoi (Ed.). Kyiv : Pulsary, 39–48.

Seleznova O.O. (2014) Zdorovia molodi ta formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia. Narodna osvita – Public education, 3 (24). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2513

Stanovyshche molodi v Ukraini: analitychnyi zvit, skladenyi Robochoiu hrupoiu OON u spravakh molodi (2019). Kyiv : State of Youth in Ukraine, 79.

Sokolenko L. S. (2014) Suchasni tendentsii formuvannia kultury zdorovoho sposobu zhyttia v protsesi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia – Problems of modern teacher training, 10 (2), 193–199.

Sushchenko L. P. (1999) Sotsialni tekhnolohii kultyvuvannia zdorovoho sposobu zhyttia liudyny. Zaporizhzhia : ZDU, 308.

Treninh yak alternatyva lektsii : metod. rekomendatsii dlia shkilnykh medychnykh pratsivnykiv (2003). V. M. Orzhekhovskoi (Ed.). Cherkasy, 32 .

Fedorchenko T. Ye. (2009) Sotsialno-pedahohichni zasady profilaktyky deviantnoi povedinky shkoliariv v umovakh sotsiokulturnoho seredovyshcha. Cherkasy : Chabanenko, 357.

Formuvannia kultury zdorovia na zaniattiakh z BZhD ta osnov medychnykh znan sered studentiv Chernivetskoho natsionalnoho universytetu / M. B. Solovan, N. A. Stratiichuk, N. I. Pankiv, H. M. Pylyp, Ya. H. Ivanushko Zb. nauk. prats Berdianskoho derzh. ped. in-tu imeni P. D. Osypenka. Berdiansk, 2002. Ch. 2. S. 88–94.

Forum «Zdorova Ukraina». URL: https://dismp.gov.ua/forum-zdorova-ukraina/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-29

Номер

Розділ

Статті