ПРОГРАМА «МОЛОДІЖНИЙ ПРАЦІВНИК» ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(7).2021.244648

Ключові слова:

навчальна програма, молодіжний працівник, молодіжна робота, молодіжна політика, неформальна освіта

Анотація

У статті представлено аналіз результатів впровадження навчальної програми «Молодіжний працівник» за період 2014-2021 роки. За результатами аналізу реалізації програми визначено основні умови організації національної системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців по роботі з молоддю: неформальна освіта; тематичне навчання; підготовлена команда національних тренерів; науково-методичний супровід; міжсекторальне та міжвідомче партнерство; поєднання навчання і практики.

Біографія автора

Ірина Пєша , Державний інститут сімейної та молодіжної політики

кандидат педагогічних наук, директор

Посилання

Holubenko, T.O. (2017). Formalna ta neformalna osvita maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova. Seriia 11, Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika: zbirnyk naukovykh prats. Kyiv, issue 23, 153–158 [in Ukrainian].

Derkach, Yu. (2008). Neformalna osvita yak umova neperervnoho navchannia molodi. Visnyk Lvivskoho universytetu, 23, 17–22. URL: file:///C:/Users/User1/Downloads/5785-11206-1-PB.pdf [in Ukrainian].

Zhykhorska, O.V. (2017). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti navchalno-dopomizhnoho personalu vyshchoho navchalnoho zakladu v umovakh intehratsii neformalnoi ta informalnoi osvity. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Zhuravel, T., Rohozyna, Yu. (2018). Neformalna osvita yak instrument pidvyshchennia liderskoho potentsialu uchniv PTNZ. Osvitolohichnyi dyskurs, NO. 1–2 (20–21), 171–187. [in Ukrainian].

Zaiarna, V. (2016). Osoblyvosti rozbudovy mizhnarodnoho spivrobitnytstva u sferi neformalnoi osvity ditei ta uchnivskoi molodi u YeS: orhanizatsiino protsesualnyi aspekt. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 6, 230–239. [in Ukrainian].

Zvit za rezultatamy otsiniuvannia Prohramy «Molodizhnyi pratsivnyk». Prohrama rozvytku OON v Ukraini v ramkakh proektu «Hromadianske suspilstvo zadlia rozvytku prav liudyny ta demokratii v Ukraini». URL: https://youth-worker.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/oczinyuvannya-programy.molodizhnyj-praczivnyk-2014-2019.pdf [in Ukrainian].

Kataloh krashchykh praktyk molodizhnoi roboty v Ukraini – 2017. URL: youth-worker.org.ua/library/katalog-krashhyh-praktyk-molodizhnoyi-roboty-v-ukrayini-2017/ [in Ukrainian].

Kataloh krashchykh praktyk molodizhnoi roboty v Ukraini – 2019. URL: https://youth-worker.org.ua/library/katalog-krashhyh-praktyk-molodizhnoyi-roboty-v-ukrayini-2019/ [in Ukrainian].

Luk’ianova, L.B. (2016) Pidhotovka pedahohichnoho personalu dlia roboty z doroslymy: teoretychnyi i metodychnyi aspekty: monohrafiia. Kyiv: IPOOD NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Molodizhna robota: zapytannia ta vidpovidi. Navchalno-metodychnyi posibnyk dlia fakhivtsiv, yaki pratsiuiut z moloddiu. (2020). Kyiv: Derzhavnyi instytut simeinoi ta molodizhnoi polityky. URL: https://dismp.gov.ua/molodizhna-robota-zapytannia-ta-vidpovidi/ [in Ukrainian].

Pavlyk, N.P. (2017). Teoriia i praktyka orhanizatsii neformalnoi osvity molodi. Navchalnyi posibnyk. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Pantiuk, T. I. (2018). Neformalna osvita yak skladova osvity vprodovzh zhyttia: sutnist, znachennia, perspektyvy. Innovatyka u vykhovanni. Rivne, issue 8, 40–49 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_8_6 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia planu priorytetnykh dii Uriadu na 2021 rik: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 bereznia 2021 r. № 276-r. (2021). URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-prioritetnih-dij-uryadu-na-2021-s240321.

Pro zatverdzhennia Poriadku realizatsii prohramy «Molodizhnyi pratsivnyk»: zatv. nakazom M-va molodi ta sportu Ukrainy vid 19.09.2018 № 4334. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1178-18#Text.

Pro osnovni zasady molodizhnoyi polityky: Zakon Ukrayiny vid 27 kvitnya 2021 r. № 1414ІХ. (2021). URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69244.

Pro realizatsiyu eksperymental'noho proektu shchodo provedennya shchokvartalu monitorynhu ta otsinky efektyvnosti diyal'nosti holiv oblasnykh, Kyyivs'koyi ta Sevastopol's'koyi mis'kykh derzhavnykh administratsiy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24 sichnya 2020 r. № 35. (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/35-2020-%D0%BF#Text.

Rekomendatsiya CM/Rec(2017)4 Komitetu ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam pro molodizhnu robotu. URL: https://rm.coe.int/recommendation-cmrec-2017-4-ukr/16808e4d93.

Cherevko, S. V. (2017). Udoskonalennya profesiyno-pedahohichnoyi kompetentnosti treneriv-vykladachiv u protsesi pidvyshchennya kvalifikatsiyi zasobamy formal'noyi i neformal'noyi osvity. Visnyk Universytetu imeni Al'freda Nobelya. Seriya : Pedahohika i psykholohiya, 1, 289– 295 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-29

Номер

Розділ

Статті