СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.5.2020.220781

Ключові слова:

сільський туризм, зелений туризм, культура села, сільський зелений туризм, сільська місцевість, пандемія, соціальний розвиток, економічний розвиток, туризм.

Анотація

У статті проведено аналіз туристичних ресурсів регіону за організаційними формами туризму. Розглянуто роль сільського зеленого туризму як важливої галузі національного та світового господарства. Досліджено основні тенденції розвитку цього виду туризму, визначено його роль в економіці різних країн. Висвітлено роль сільського зеленого туризму у вирішенні соціально-економічних проблем села. Розглянуто роль і місце сільського зеленого туризму в розвитку сільських регіонів України, актуальність та проблематика сільського туризму в умовах пандемії covid-19.

Біографія автора

Максим Скочко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Посилання

Bluedorn J., Gopinath G., Sandri D. An Early View of the Economic Impact of the Pandemic in 5 Charts. IMFBlog : Website. 2020, Apr 6. URL: https://blogs.imf.org/2020/04/06/an-early-view-of-the-economicimpact-of-the-pandemic-in-5-charts

Roubini N. This is what the economic fallout from coronavirus could look like. World Economic Forum: Website. 2020, Apr 6. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/04/depression-global-economy-coronavirus

Shabatura Т. S., Nikoliuk O. V, Gryshoval Yu. Benchmarking as an innovative tool for the financial activity of the rural green tourism enterprises. Ekonomika APK. 2020. №3. C. 80-88. URL: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003080

Yakovenko A. 0., Gakal T. O. Infrastructural support for the development of domestic green tourism enterprises. Ekonomika APK. 2020. №3.C. 65-72.

Azmuk N. A. Tsifrovaya zanyatost v sisteme regulirovaniya natsionalnoy ekonomiki. Problemi ekonomiki. 2020. №1. S. 52-58.

Byrkovych V. I. Silskyi zelenyi turyzm – priorytet rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy. Stratehichni priorytety: naukovo-analitychnyi shchokvartalnyi zbirnyk. 2008. № 1 (6). S. 138–143.

Hotseliuk A. Yu. Silskyi zelenyi turyzm - priorytetnyi napriam dyversyfikatsii ekonomiky silskykh terytorii Mykolaivskoi oblasti. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2014. №2. T.2. S.174-177.

Hryshova I., Shabatura T., Nikoliuk O. Derzhavne rehuliuvannia ekoturyzmu v konteksti Yevropeiskoho dosvidu. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2020. № 1. S. 126-136. URL: https://instzak. com/index.php/journal/article/view/1783

Hromadianske suspilstvo v umovakh pandemii koronavirusu COVID-19: vyklyky ta perspektyvy rozvytku : veb-sait. URL: https://niss.gov.ua/news/statti/gromadyanske-suspilstvo-v-umovakh-pandemii-koronavirusu-covid-19-vikliki-ta-perspektivi

Dobrianska N. A. «Zelenyi» turyzm yak stratehichnyi napriam sotsialno- ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy. EKONOMIKA: realii chasu. Odesa, 2018. №3 (37). S. 20-28. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No3/20.pdf

Zakharova S. H. Rol orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v rozvytku industrii turyzmu. Derzhava ta rehiony. 2008. № 4. S. 119-125.

Melnychenko O. B. Stan i perspektyvy rozvytku silskoho turyzmu v Ukraini. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia : Ekonomichni nauky. 2011. №1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2011_1_22

Myshchak I. M. Problemy ta perspekty¬vy rozvytku turyzmu na Prykarpatti. Turystychno-kraieznavchi doslidzhennia. 2004. Vyp.5. S. 192-198.

Moisieieva N. I., Lapchenko A. S., Omelchenko H. Yu. Rozvytok silskoho zelenoho turyzmu v Ukraini (zokrema na Kharkivshchyni) v umovakh pandemii covid-19. The 1 st International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (October 7-9, 2020) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2020. rp. 386-391

Oleshko A. A., Rovniahin O. V. Antykryzova polityka natsionalnykh derzhav u konteksti podolannia sotsialno-ekonomichnykh naslidkiv Covid-19. Efektyvna ekonomika. 2020. № 4. URL: https://doi. org/10.32702/2307-2105-2020.4.9

Papp V. V. Silskyi zelenyi turyzm yak priorytetnyi napriam rozvytku silskykh terytorii Ukrainy. Ahrosvit. 2015. №18. S.17-22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2015_18_4.

Pitiulych M. M. Osoblyvosti funktsionuvannia silskoho turyzmu v Ukraini ta dosvid yevropeiskyi krain. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu : Seriia: Ekonomika. Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», 2011. Spetsvyp. 33. Ch.3. S. 154–158.

Sokol T. H. Osnovy turystychnoi diialnosti. Kyiv : Hramota, 2006. S. 101–102.

Tyshchuk I., Luzhanska T., Hobrei M. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm vykorystannia resursnoho potentsialu silskoho zelenoho turyzmu v rehioni. Ekonomichnyi forum: naukovyi zh-l. Lutsk : RVV Lutskyi NTU 2017. № 3. S. 117-122.

Ukraina pislia koronakryzy – shliakh oduzhannia: tezy naukovoi dopovidi. Kyiv: NISD, 2020. 35 s. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/tezi_virus.pdf

Iatsiv I. B., Bobrovnyk D. O. Otsinka potentsialu vykorystannia benchmarkinhu shchodo pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2020. №1. S. 106-118. URL: https://doi.org/10.32886/instzak.2020.01.ll

Silskyi zelenyi turyzm v Ukraini. Vse pro turyzm : veb-sait. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/vasyljev.htm

Perspektyvy rozvytku silskoho zelenoho turyzmu v Ukraini. Vse pro turyzm : veb-sait. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/siltur7.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-23

Номер

Розділ

Статті