СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИВ УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.5.2020.220765

Ключові слова:

інклюзія, соціально-психологічна реабілітація, особливі освітні потреби, соціальна інтеграція.

Анотація

У статті здійснено аналіз міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів із питань соціального захисту, освіти людей з інвалідністю.
Визначено, що соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з ООП – це комплексна, багаторівнева і динамічна система заходів, спрямованих на відновлення, розвиток та утвердження соціального статусу особистості, її психологічних функцій, якостей, властивостей; захист психічного здоров’я та соціального благополуччя; соціальне залучення до повноцінної життєдіяльності та дієздатності, включення в соціальні відносини на основі усунення обмежень життєдіяльності та створення доступного середовища.

Біографії авторів

Наталія Коляда, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Оксана Кравченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти.

Назар Салата, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Аспірант.

Посилання

Leshchuk H. Possibilities of psychosocial rehabilitation in social work with people with disabilities, Social Work and Education, 2017. Vol. 4, No. 1., pp. 60–69.

Volkova O. V. Social'naja reabilitacija kak napravlenie social'noj raboty. Psihologo-pedagogicheskij zhurnal Gaudeamus, 2006. №2 (10).

Vse pro sotsialnu robotu : navch. entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk / za nauk. red. d.s.n., prof. V. M. Pichi. Lviv : Novyi Svit. 2013. 616 s.

Husak N. Ye. Rozvytok zakonodavstva Ukrainy pro sotsialnu reabilitatsiiu. Sotsialna robota v Ukraini: teoriia i praktyka. 2014. № 1–2. S. 30–43.

Husak Nataliia. Sotsialna reabilitatsiia: pidkhody do vyznachennia poniattia. Elektronnyi arkhiv Natsionalnoho universytetu «Kyievo-Mohylianska akademiia» : veb-sait. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1587

Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery / Za zah. red. prof. I. D. Zvierievoi. Kyiv, Simferopol : Universum, 2013. 522 s.

Pro osvitu : Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Pro okhoronu dytynstva : Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Pro reabilitatsiiu invalidiv v Ukraini : Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15

Pro sotsialni posluhy : Zakon Ukrainy 2019 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19

Pro sotsialni posluhy : Zakon Ukrainy. URL http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15

Zvit pro fundamentalne doslidzhennia na temu: «Sotsialne vidtorhnennia ta sotsialne zaluchennia molodi v suchasnii Ukraini». Kerivnyk NDR, kand. filos. nauk V.O. Riabenko, 2015.

Inkliuzyvne navchannia. M-vo osvitmy ta nauky Ukrainy : veb-sait. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya.

Kravchenko Oksana, Koliada Nataliia, Chupina Kateryna. Z dosvidu sotsialnoi roboty v Umanskomu derzhavnomu pedahohichnomu universyteti imeni Pavla Tychyny. Sotsialna robota ta sotsialna osvita. 2020. Vyp. 1. S. 112–141.

Kolchenko K. O., Nikulina H. F. Inkliuzyvne universytetske seredovyshche yak zaporuka yakisnoi i dostupnoi vyshchoi osvity. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy : zbirnyk naukovykh prats. №5(7). 2008. URL: http://ap.uu.edu.ua/article/513

Natsionalna stratehiia reformuvannia systemy instytutsiinoho dohliadu ta vykhovannia ditei na 2017-2026 roky. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-r

Popovych A. M. Sotsialni bar’iery ta sotsialna reabilitatsiia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: «Pedahohika. Sotsialna robota». 2017. Vypusk 1 (40)

Poroshenko M. Inkliuzyvna osvita : navch. posib. Kyiv. 2019. 300 s.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro vstanovlennia hrup invalidnosti / MOZ Ukrainy; Nakaz, Instruktsiia vid 07.04.2004 № 183. URL: : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0516-04

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv iz uprovadzhennia v Ukraini Mizhnarodnoi klasyfikatsii funktsionuvannia, obmezhen zhyttiediialnosti ta zdorov’ia. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1008-2017-r

Ukraina. Inkliuziia. Systema avtoryzatsii inkliuzyvno-resursnykh tsentriv : veb-sait. URL: http://ircenter.gov.ua

Chuiko O. V. Sotsialna reabilitatsiia: pidkhody do zmistovykh kharakterystyk protsesu. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky. 2015. №4(29).

Kravchenko O., Koliada N., Levchenko N. Youth Workers and Innovative Development of Social Work. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. 1209 AISC. P. 421–430.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-23

Номер

Розділ

Статті