МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Автор(и)

  • Вікторія Ісаченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. http://orcid.org/0000-0002-9072-8788

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.5.2020.220764

Ключові слова:

комунікація, комунікативна діяльність, ділова комунікація, професійна комунікативна діяльність, інтерв’ю, фахівець соціальної сфери, соціальний працівник, клієнт.

Анотація

У статті розглянуто основні механізми управління та специфіка комунікативної діяльності в соціальній роботі в Україні. Розкрито поняття комунікації у професійній діяльності соціального працівника. Проаналізовано проблеми комунікативної діяльності в управлінні соціальним закладом. Визначено функції комунікації у системі державного управління соціальною роботою. Встановлено, що ділова комунікація у сфері соціальної роботи передбачає побудову цілісного та об’єктивного процесу комунікативної діяльності. Розкрито значення Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України у роботі фахівців із соціальної сфери.

Біографія автора

Вікторія Ісаченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Посилання

Vasylyk M. A. Osnovy teorii komunikatsii : pidruchnyk. Mykolaiv : Hardaryky. 2013. 615 s.: il.

Hodlevska D. M. Formuvannia profesiinoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv v umovakh pedahohichnoho universytetu : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.05 / Kyiv, 2007. 23 s.

Huzeiev V. Matrytsia riznomanitnosti ‒ sposib vyznachennia kompetentnosti pedahohiv. Dyrektor shkoly. 2006. №8. S. 27‒30.

Diehtiar O. A. Informatsiino-komunikatyvna diialnist v derzhavnomu upravlinni yak instrument intensyfikatsii sotsialnoho partnerstva. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2013. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=623

Drahomyretska N. M. Komunikatyvna diialnist v derzhavnomu upravlinni : navchalnyi posibnyk. Odesa : ORIDU NADU. 2017. 180 s.

Drahomyretska N. M. Komunikatyvna diialnist v derzhavnomu upravlinni: teoretyko-metodolohichnyi aspekt : avtoref. dys. … dokt. derzh. upr. : 25.00.01 / Kyiv, 2007. 37 s.

Dreshpak V. M. Komunikatsii v publichnomu upravlinni : navchalnyi posibnyk. D. : DRIDU NADU. 2015. 168 s.

Kulinichenko V. L., Boiarskyi A. M. Etychnyi kodeks u prostori kodeksovoi kultury sotsialnoi roboty. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. Kyiv; Odesa : Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2019. № 3/4 (31/32). 240 s. URL: http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2009/4/16.pdf

Pro zatverdzhennia Etychnoho kodeksu spetsialistiv iz sotsialnoi roboty Ukrainy : Nakaz Ministerstva Ukrainy u spravakh molodi ta sportu vid 9 veresnia 2005 r. № 1965. URL:https://docs.google.com/ viewer?a=v&pid=sites&srcid=a2FuaXYuaW5mb3xvc3ZpdGF8Z3g6MjI2NTNiN2E0ZDdiMWM1OA

Popova T. V., Lipkan V. A. Stratehichni komunikatsii : slovnyk. Kyiv: FOP. 2016. 416 s.11.

Sevost'janov D. A. Delovye kommunikacii : uchebnoe posobie. Novosibirsk. 2015. 308 s.

Sosnovskaja A. M. Delovaja kommunikacija i peregovory : uchebnoe posobie. Sankt-Peterburg : Izd-vo SZAGS. 2011. 180 s.

Jenciklopedija prakticheskoj psihologii : veb-sajt. URL:http://www.psychologos.ru/articles/view/kompetenciya

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-23

Номер

Розділ

Статті