DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158472

Формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах діяльності студентського наукового товариства

Антоніна Кокоша, Наталія Коляда

Анотація


У статті висвітлено результати експериментальної перевірки ефективності розробленого комплексу умов щодо формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах діяльності СНТ. Представлено детальний аналіз процесу експериментального дослідження з описом основних показників та їх порівняльну характеристику. Обґрунтовано відповідність основних показників компонентів та критеріїв професійної компетентності майбутніх соціальних працівників рівню їх сформованості в результаті експериментального впливу. Визначено, що наукових пошуків у контексті представленого дослідження потребують питання модернізації системи університетської освіти з підготовки майбутніх соціальних працівників на основі зарубіжного досвіду та посилення ролі наукової роботи, яка би сприяла формуванню професійної компетентності у процесі фахової підготовки.


Ключові слова


соціальна робота; професійна компетентність; соціальний працівник; студентська наукова робота; студентське наукове товариство; компоненти; критерії та рівні компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття / В. Андрущенко, В. Бондар // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 1.28. – С. 12–20.

Бех І. Особистісно–зорієнтоване виховання: навч.–метод. посіб. / І. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

Бочарова В. Профессиональная социальная работа: личностно ориентированный поход / В. Бочарова – М.: Ин–т педагогики соц. работы Рос. акад. образования, 1999. – 182 с.

Годлевська Д. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету : автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Д. Годлевська. – К., 2007. – 21 с.

Горілий А. Історія соціальної роботи: Навчальний посібник / А. Горілий – Тернопіль: Видавництво Астон, 2004. – 174 с.

Звєрєва І. Компетентність: Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. Звєрєвої І.Д. – К.: Центр навч. літ–ри, 2008. – с. 107–110.

Капська А. Соціальна робота : навч. посіб. / А. Капська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

Карпенко О. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково–методичний та організаційно–технологічний аспекти : Монографія / О. Карпенко ; [за ред. С. Харченко]. – Дрогобич : Коло, 2007. – 374 с.

Курбатов В. Соціальна робота: Навч. посібник / В. Курбатов. – М.: Ростов н / Д: Наука–Прес, 2006.

Лукашевич М., Семигіна Т. Соціальна робота (теорія і практика) : Навчальний посібник / М. Лукашевич, Т. Семигіна. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 341 с

Ляшенко О. Особистісно орієнтоване знання як сучасна парадигма проектування змісту освіти / О. Ляшенко // Філософія освіти в сучасній Україні.  К., 1996.  С. 339–343.

Максимова Е. Формирование профессионально значимых качеств будущих социальных педагогов: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук.: 13.00.01 / Е. Максимова.  Казань, 1999.  243 с.

Нор Е. Технология организации гупповой учебной деятельности. / Е. Нор.  Николаев, 1998.  75 с.

Пюра О. Особливості застосування технології вуличного соціального театру у мобільній соціальній роботі / О. Пюра // Молодий вчений. – 2016. – С. 134–138.

Семигіна Т. Професіоналізація соціальної роботи : перерваний політ? / Т. Семигіна. // Соціальний захист. – 2007. – № 5. – С. 41–44.

Сластенин В. Педагогика : учеб. пособ. [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. Сластенин, И. Исаев, Е. Шиянов ; [под ред. В. Сластенина]. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

Холостова Е. Формирование системы подготовки и переодготовки специалистов для социальной сферы [Текст] / Е. Холостова // Возведение мостов сотрудничества между Россией и ЕС в развитии социальных служб накануне нового тысячелетия : мат–лы Межд. науч.–прак. конф., (12–13 ноября 2000 г.). – Самара – Пенза – Москва, 2000. – 236 с.

Шмелева Н. Профессиональное развитие личности социального работника в системе подготовки и переподготовки кадров : метод. пособие / Н. Шмелева. – Ульяновськ: ФМГУ, 1994. – 91 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ