DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158426

Соціальна робота з молодою сім’єю в Україні

Юлія Підвальна, Тетяна Мицик

Анотація


У статі  окреслено поняття та проблеми молодих сімей в Україні. Розкрито сутність та зміст соціально-педагогічної роботи з молодими сім’ями. Проаналізовано форми й методи соціально-педагогічної роботи з молодою сім’єю. Досліджено особливості та тенденції розв’язання соціальних проблем молодих сімей в Україні.


Ключові слова


молода сім’я; подружжя; кризові явища; розлучення; батьківство; дитинство; материнство; соціальна робота; соціальні служби

Повний текст:

PDF

Посилання


Головатий М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / М.Ф.Головатий. – К. : Наук. думка, 1993. – 237 с.

Карташова Т. Е. Молодежь и брак в современном обществе. Технологии психолого-социальной работы в условиях мегаполиса / Т.Е.Карташова // Материалы международной научно-практической конференции ; Санкт-Петербург, 25–26 ноября 2010 г. – СПб. : СПбГИПСР, 2010. – 398 с.

Криченко Е. В. Психологические аспекты качества семейно – брачных отношений / Е. В. Криченко, В. А. Терехин // Прикладная психология. – 1999. − № 5. – С. 63 – 74.

Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика): підручник/ Т. В.Семигіна, М. П. Лукашевич. – К. :Каравела, 2011. – 368 с.

Михайлова Л. М. Основні напрямки соціально-педагогічної роботи зі студентськими сім’ями / Л. М. Михайлова // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2012. – № 3. – С. 74–79.

Ничипоренко С. В. Молодіжна сімейна політика в Україні: формування та шляхи реалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Ничипоренко С. В. ; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. – К., 2008. – 20 c.

Нору А. М. Особливості становлення та розвитку молодих сімей в Україні / А .М. Нору // Український соціум. – 2003. – № 1. – С. 61–71.

Пилипенко П. Д. Право соціального забезпечення України: підручник/ за ред. П. Д. Пилипенко. − К. : Істина, 2010. − 224 с.

Райгородский Д. Я. Психология семьи: учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара: Издательский Дом “БАХРАХ-М”, 2007. – 752 с.

Рудкевич І. В. Соціальний захист людини як пріоритетна функція держави / І. В. Рудкевич // Державне управління та місцеве самоврядування : тези X Міжнар. наук. конгресу, 26 берез. 2010 р. / Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут державного управління. − Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. − С. 231-232.

Семигіна Т. В. Інновації у соціальних службах: Навч.-метод, посіб. / Семигіна Т. В., Покладова В. В, Грига І. М. та ін. – К. : Університетське видавництво «Пульсари», 2002. – 240 с.

Скоромна О. П. Державна молодіжна політика щодо підтримки студентської молоді та студентської сім’ї / О. П. Скоромна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 4–13.

Сташків Б. І. Право соціального обслуговування: Навчальний посібник / Б. І. Сташків. – К. : Знання, 2007. – 567 с.

Сушко А. Стабільність молодої сім’ї в Україні. Соціально-філософський та демографічний аспекти / А. Сушко // Мультиверсум. Філософський альманах. – Київ : Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2004. – С. 235–242.

Ткачишина О. Р. Актуальні проблеми стосунків поколінь та причини їх виникнення у сучасній сім’ї / О. Р.Ткачишина // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. − №7. – С.47−49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ