Мультикультикультуралізм і мультикультурна освіта за рубежем та в Україні

Автор(и)

  • Оксана Пришляк Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка http://orcid.org/0000-0003-3108-502X

DOI:

https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158421

Ключові слова:

мультикультикультуралізм, мультикультурна освіта, полікультурність, плолікульурна освіта, чинники, принципи, модель полікультурної освіти

Анотація

У статті актуалізовано проблему необхідності і доцільності нового сучасного підходу до розуміння розмаїття сучасного світу і переосмислення суті концептуальних підходів щодо функціонування людства в умовах глобалізаційних та міграційних процесів. Схарактеризовано суть мультикультуралізму, який в сучасному світі набуває ознак провідної концепції єднання світових культур, пошуку об’єднавчих складових та способів їх реалізації.

Розкрито трактування зарубіжними та вітчизняними ученими суті мульткультуної/полікультурної освіти, яка в сучасних умовах покликана відіграти роль вагомого чинника гуманізації і стабілізації суспільних відносин і створенні рівних можливості для всіх народів і етносів щодо реалізації їх соціальних і культурних потреб. 

З’ясовано, що для України, яка прагне влитися в  європейський освітній і економічний простір, важливо творчо запозичати прогресивні ідеї зарубіжного досвіду щодо перебудови й модернізації системи освіти у контексті сучасних викликів. Все більша кількість науковців, освітян, державних діячів починають розуміти важливість упровадження ідей мультикультуралізму і полікультурної освіти, пріоритетними завданнями яких є формування людини у дусі загально цивілізаційних цінностей, готовності і здатності жити і здійснювати професійну діяльність у полікультурному середовищі.

Біографія автора

Оксана Пришляк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка

Посилання

Агадуллін Р. Р. Полікультурна освіта методолого-теоретичний аспект / Р. Р.Агадуллін // Педагогіка і психологія. – 2004. - №3. – С.18-29.

Бахов І.С. Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США: монографія / Іван Степанович Бахов. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 420 с.

Бессарабова И. С. Современное состояние и тенденции развития поликультурного образования в США : дисс. д-ра пед. наук : 13.00.01 / Бессарабова Инна Станиславовна. – Волгоград, 2009. – 492 с.

Білецька І.О. Двомовна освіта у середніх навчальних закладах США історія становлення /І.О.Білецька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. – 2012. – Вип. 104 (2). – С.14-18.

Болгарина В. Культура і полікультурна освіта / В. Болгаріна, І. Лощенова // Шлях освіти. – 2002. - №1. – С.2-6.)

Гуренко О. І. Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект: монографія / Ольга Іванівна Гуренко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2014. – 588 с.

Демчак М. М. Ідеї полікультурності педагогів доби просвітництва у практиці підготовки сучасного вчителя / М. М.Демчак // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014.- Вип. 30 – С. 47-49.

Кирабаев Н.С. Культурная идентичность, плюрализм и глобализация в современном философском дискурсе // Культурная идентичность и глобализация. Доклады и выступления. 5-й международный философский симпозиум . «Диалог цивилизаций Восток-Запад». – М.: Изд-во РУДН, 2002 – С. 155-167

Колодій А. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України / А.Колодій // Агора. Випуск 6: Україна і США: взаємодія в галузі економіки, культури і науки. — 2008, С.5-14. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : http: // political-studies. com/?p=578.)

Кравець Р.А. Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі дис. …д-ра. пед наук 13.00.04 / Р.А.Кравець. – Хмельницький, 2018. – 577 с.

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації: Прийнято ООН від 12.12.1965; ратифіковано Президією ВР УРСР 21.01.1969 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // search. Ligazakon.ua/I_doc2.nsf/link1/MU66KO1U.html

Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога: монографія / Л.О.Хомич, Л.Ю.Султанова, Т.О.Шахрай . – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 212 с.

Слоньовська О.Б. Полікультурна освіта майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Канади: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Слоньовська Оксана Богданівна. – Житомир, 2011. – 256с.

Alba R.D. Ethic Identity. – New Haven CT: University Press, 2000. – 345 p.

Baker G. Multicultural Imperatives for Curriculum Development of Teacher Education / G. Baker // Jornal of Research Anddevelopment in Education/ - 1977. - №11(1). – Р.70-83.)

Banks J.A. Teaching ethnic studies: Concepts and strategies / J.F/Banks/ Washington, DC: National Council for the Social Studies, 1973. – 232 p.

Gibson Margaret. Approaches to multicultural education i the United States: some concepts and assumptions // Anthropology and Education Quarterly – Vol. 15. – No. 1, Special Anniversary Issue: Highlights from the past, 1984. – P.94 – 120.

Grant C.A. The Evolution of multicultural Education in the United States: A Journey for human Rights & social Justice [Electronic resource] / C.A. Grant/ - URL: http: // www.iaie.org/download/turin_paper_grant.pdf. – назва з титулу екрану)

Hoopes D.S. Intercultural Communication Concepts and the Psychology of Intercultural Experience / in D.S.Hoopes // Multicultural Education : A. Cross-cultural Training Approach. - Chicago, IL: Intercultural Network Inc., 1979. – 472 p.

International Dictionary of Education. Vol.7. – Oxford, 1994. – 3963 p.

King C. Religion, Culture and Society : Student Handbook, 2012/2013 / Dr. Carolyn King. 39 p.

Kymlicka W. Multicultural Citizenship : A Liberal Theory of Minority Rights / W. Kymlicka. – Oxford: crarendon Press, 1995/ - 280 p.

Lehtonen Jaako. Globalization, National Cultures, and the Paradox of Intercultural Competence. – Available from: http: // viesti, Jyu. fi / Iaitos / Lehtonen / globalization. Html. – Retrieved: 02.12.2003.)

Luchtenberg S. Multicultural Education: Challenges and Responses / Sigrid Luchtenberg // JSSE/ - 2005/ - Vol. 4. – No 1. – PP. 31-55

Said E.W. Culture Imperialism / E.W.Said. – London: Vintage Books, 1993. – 260 p.)

Sanjin Dragojevic. “Culture of Peace and Management of Cultural Diversity: Conceptual Clarifications, in: CULTURELINK / Sanjin Dragojevic. –1999. – № 29. – Vol. 10. – P. 131–137.

Sierens S. Steunpumt Intercultureel Onderwijs / Sven Sierens // Universiteit Gent/ 2000 – 50 p.)

Sleeter C. Multicultural Education Critical Pedagogy and the Politics of Difference / Sleeter C., Mclaren P. – Albany : SUNY Press, 1995. – 465 p.

Thomas H. Interkulturelles Lernen im Shculeraustausch. – Saarbrucken u. Fort Lauderdale, 1988. - P.66

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті