DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158421

Мультикультикультуралізм і мультикультурна освіта за рубежем та в Україні

Оксана Пришляк

Анотація


У статті актуалізовано проблему необхідності і доцільності нового сучасного підходу до розуміння розмаїття сучасного світу і переосмислення суті концептуальних підходів щодо функціонування людства в умовах глобалізаційних та міграційних процесів. Схарактеризовано суть мультикультуралізму, який в сучасному світі набуває ознак провідної концепції єднання світових культур, пошуку об’єднавчих складових та способів їх реалізації.

Розкрито трактування зарубіжними та вітчизняними ученими суті мульткультуної/полікультурної освіти, яка в сучасних умовах покликана відіграти роль вагомого чинника гуманізації і стабілізації суспільних відносин і створенні рівних можливості для всіх народів і етносів щодо реалізації їх соціальних і культурних потреб. 

З’ясовано, що для України, яка прагне влитися в  європейський освітній і економічний простір, важливо творчо запозичати прогресивні ідеї зарубіжного досвіду щодо перебудови й модернізації системи освіти у контексті сучасних викликів. Все більша кількість науковців, освітян, державних діячів починають розуміти важливість упровадження ідей мультикультуралізму і полікультурної освіти, пріоритетними завданнями яких є формування людини у дусі загально цивілізаційних цінностей, готовності і здатності жити і здійснювати професійну діяльність у полікультурному середовищі.


Ключові слова


мультикультикультуралізм; мультикультурна освіта; полікультурність; плолікульурна освіта; чинники; принципи; модель полікультурної освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Агадуллін Р. Р. Полікультурна освіта методолого-теоретичний аспект / Р. Р.Агадуллін // Педагогіка і психологія. – 2004. - №3. – С.18-29.

Бахов І.С. Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США: монографія / Іван Степанович Бахов. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 420 с.

Бессарабова И. С. Современное состояние и тенденции развития поликультурного образования в США : дисс. д-ра пед. наук : 13.00.01 / Бессарабова Инна Станиславовна. – Волгоград, 2009. – 492 с.

Білецька І.О. Двомовна освіта у середніх навчальних закладах США історія становлення /І.О.Білецька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. – 2012. – Вип. 104 (2). – С.14-18.

Болгарина В. Культура і полікультурна освіта / В. Болгаріна, І. Лощенова // Шлях освіти. – 2002. - №1. – С.2-6.)

Гуренко О. І. Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект: монографія / Ольга Іванівна Гуренко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2014. – 588 с.

Демчак М. М. Ідеї полікультурності педагогів доби просвітництва у практиці підготовки сучасного вчителя / М. М.Демчак // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014.- Вип. 30 – С. 47-49.

Кирабаев Н.С. Культурная идентичность, плюрализм и глобализация в современном философском дискурсе // Культурная идентичность и глобализация. Доклады и выступления. 5-й международный философский симпозиум . «Диалог цивилизаций Восток-Запад». – М.: Изд-во РУДН, 2002 – С. 155-167

Колодій А. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України / А.Колодій // Агора. Випуск 6: Україна і США: взаємодія в галузі економіки, культури і науки. — 2008, С.5-14. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : http: // political-studies. com/?p=578.)

Кравець Р.А. Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі дис. …д-ра. пед наук 13.00.04 / Р.А.Кравець. – Хмельницький, 2018. – 577 с.

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації: Прийнято ООН від 12.12.1965; ратифіковано Президією ВР УРСР 21.01.1969 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // search. Ligazakon.ua/I_doc2.nsf/link1/MU66KO1U.html

Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога: монографія / Л.О.Хомич, Л.Ю.Султанова, Т.О.Шахрай . – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 212 с.

Слоньовська О.Б. Полікультурна освіта майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Канади: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Слоньовська Оксана Богданівна. – Житомир, 2011. – 256с.

Alba R.D. Ethic Identity. – New Haven CT: University Press, 2000. – 345 p.

Baker G. Multicultural Imperatives for Curriculum Development of Teacher Education / G. Baker // Jornal of Research Anddevelopment in Education/ - 1977. - №11(1). – Р.70-83.)

Banks J.A. Teaching ethnic studies: Concepts and strategies / J.F/Banks/ Washington, DC: National Council for the Social Studies, 1973. – 232 p.

Gibson Margaret. Approaches to multicultural education i the United States: some concepts and assumptions // Anthropology and Education Quarterly – Vol. 15. – No. 1, Special Anniversary Issue: Highlights from the past, 1984. – P.94 – 120.

Grant C.A. The Evolution of multicultural Education in the United States: A Journey for human Rights & social Justice [Electronic resource] / C.A. Grant/ - URL: http: // www.iaie.org/download/turin_paper_grant.pdf. – назва з титулу екрану)

Hoopes D.S. Intercultural Communication Concepts and the Psychology of Intercultural Experience / in D.S.Hoopes // Multicultural Education : A. Cross-cultural Training Approach. - Chicago, IL: Intercultural Network Inc., 1979. – 472 p.

International Dictionary of Education. Vol.7. – Oxford, 1994. – 3963 p.

King C. Religion, Culture and Society : Student Handbook, 2012/2013 / Dr. Carolyn King. 39 p.

Kymlicka W. Multicultural Citizenship : A Liberal Theory of Minority Rights / W. Kymlicka. – Oxford: crarendon Press, 1995/ - 280 p.

Lehtonen Jaako. Globalization, National Cultures, and the Paradox of Intercultural Competence. – Available from: http: // viesti, Jyu. fi / Iaitos / Lehtonen / globalization. Html. – Retrieved: 02.12.2003.)

Luchtenberg S. Multicultural Education: Challenges and Responses / Sigrid Luchtenberg // JSSE/ - 2005/ - Vol. 4. – No 1. – PP. 31-55

Said E.W. Culture Imperialism / E.W.Said. – London: Vintage Books, 1993. – 260 p.)

Sanjin Dragojevic. “Culture of Peace and Management of Cultural Diversity: Conceptual Clarifications, in: CULTURELINK / Sanjin Dragojevic. –1999. – № 29. – Vol. 10. – P. 131–137.

Sierens S. Steunpumt Intercultureel Onderwijs / Sven Sierens // Universiteit Gent/ 2000 – 50 p.)

Sleeter C. Multicultural Education Critical Pedagogy and the Politics of Difference / Sleeter C., Mclaren P. – Albany : SUNY Press, 1995. – 465 p.

Thomas H. Interkulturelles Lernen im Shculeraustausch. – Saarbrucken u. Fort Lauderdale, 1988. - P.66


Пристатейна бібліографія ГОСТ