DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2.2019.158412

Особливості соціального страхування в Україні як один із аспектів соціального захисту населення

Ольга Матрос

Анотація


У статті висвітлено особливості соціального страхування як один із аспектів у системі соціального захисту населення в Україні. Розкрито сутність поняття «соціальне страхування» через призму теорій та думок. Пройшовши тривалий шлях еволюції, воно модифікувалося відповідно до потреб часу. Проте й нині відбуваються зміни та адаптація окремих його елементів та механізмів відповідно до потреб сьогодення. Наведено види соціального страхування (зокрема через тимчасову втрату працездатності; від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності й медичне) та принципи соціального страхування.


Ключові слова


соціальний захист; соціальне страхування; втрата працездатності; медичне страхування; страхові внески

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про загальноо-бов’язкове державне соціальне страхуван-ня». Із змінами, внесеними згідно із Закона-ми № 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89, № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25, № 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383, № 2249-VIII від 19.12.2017}. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/1105-14/page3.

Кисельова О. І., Андрійченко Н. С. Становлення та тенденції розвитку соціаль-ного страхування в Україні. Право і суспільство. 2015. № 2.С.109–116.

Кривоконь Н.І. Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні: навчальний посібник. Чернігів: Чернігівсь¬кий державний технологічний університет, 2012. 320 с.

Мних М. В. Страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту населен¬ня. Фінанси України. Фінансова політика і економічне регулювання. 2007. № 6. С. 39–45.

Надточій Б. Соціальне страхування у контексті історії. URL: http://www. ukraine.usaid.gov/ukr/.

Підлипна Р. П. Основні засади та історичні етапи становлення і розвитку соціального страхування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон. 2015. Вип. 11. Ч. 1. С. 15–18.

Фещук В. В. Історичні засади право-вого забезпечення пенсійного та соціально-го страхування. Науковий вісник Ужго-родського національного університету. Серія «Право». Ужгород. 2013. Вип 22. Ч. 1. С. 246–249.


Пристатейна бібліографія ГОСТ